Kallelse till Svenska Skärgårdskryssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2023
Lördagen den 10/2-2024, kl 13.00
Lokal: Tackjärnsvägen 2, Ulvsunda, Bromma
samt Digitalt via Teams

Det finns möjlighet att delta digitalt via Teams. Alla som vill delta via Teams
måste skicka en anmälan till jan.pettersson@thermofisher.com senast 3 dagar
före mötet så att vi kan skicka länk till mötet.

För de som önskar går vi efter mötet till någon restaurang för gemensam middag

	Förslag till dagordning:

	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Godkännande av dagordning
	§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
	§ 4. Val av mötesordförande
	§ 5. Val av mötessekreterare
	§ 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
	§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2023
	§ 8. Kassarapport och bokslut för år 2023
	§ 9. Revisionsberättelse
	§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2023
	§ 11. Medlemsavgifter och budget för år 2024
	§ 12. Val: Styrelseledamöter två år
	      Vise ordförande
	      Sekreterare
	      Pressansvarig
	      Klubbmästare
	      2 övriga ledamöter
	   Övriga
	      3 ledamöter till KN på två år
	      Fyllnadsval Ordförande till KN
	      1 revisor på två år
	      2 ledamöter till renoveringsfonden på två år
	§ 13. Val av valberedning
	§ 14. Motioner, ev motioner publiceras på www.sskf.se
	§ 15. Rapport från Renoveringsfonden
	§ 16. Rapport från Klassificeringsnämnden
	§ 17. Förbundets aktiviteter år 2024
	§ 18. Övriga frågor
	§ 19. Mötets avslutande

I pausen bjuder vi på kaffe

På förekommen anledning, ett utdrag ur stadgarna (§8):
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 2 personer.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Välkomna!

Styrelsen